Välkommen till fjällvärlden och renens rike.

Info från Länsstyrelsen Jämtlands län

FJÄLLEN ÄR INGEN VILDMARK utan ett kulturlandskap, inte minst ett samiskt kulturlandskap. Här har människor levt och verkat under mycket lång tid. Renskötsel har länge varit en självklar del av fjällandskapets nyttjande. Samerna är Sveriges urfolk. I stora delar av Jämtlands län bedrivs aktiv renskötsel av medlemmar i samebyar, som är både ett geografiskt område och en ekonomisk sammanslutning. Renskötselrätten bygger på urminnes hävd och är skyddad i grundlagen. Renar är känsliga för störningar. Det gäller särskilt på våren i april-maj när kalvarna föds, men också när renarna samlas in och drivs för kalvmärkning eller skiljning.

ALLEMANSRÄTTEN gäller även på renbetesfjällen. Förutom det vanliga ansvaret du som besökare har, får inte nyttjande av allemansrätten på fjället ske så att det medför nämnvärd skada eller olägenhet för samebyarnas renskötsel.

Vett och etikett på fjället

» Under maj och fram till ungefär midsommar, var väldigt noga med att ta reda på var det för t illfället är möjligt att röra sig utan risk att störa både renen och annat känsligt djurliv. Säkrast är det att besöka andra naturmiljöer den här tiden och undvika fjället.

» Låt alltid renen vara ifred. OM du stöter på renar, ta en stor omväg runt eller sitt ner och vänta på att de flyttar sig.

» Under sommaren, undvik snöfält där renar kan skydda sig mot värme och besvärliga insekter.

» Håll din hund kopplad på och i närheten av fjället. En lös hund kan orsaka stor störning och skada för renen och renskötselarbetet. (Rennäringslagen 93§)

» Fråga ortsbor, personal vid fjällanläggningar och andra som känner till området om de lokala förhållandena och ta till dig deras kunskap. Renskötselområdet är stort och renarnas störningskänslighet varierar.