Natureservatet Skåarnja

Fågelskyddsområde 10/6-10/7

Stekenjokk är ett viktigt häckningsområde för flera sällsynta arter. I början av 2018 inrättades ett särskilt fågelskyddsområde. Syftet med fågelskyddsområdet är att skydda vissa arter under häckningsområdet mot boplundrare och därför får man ej beträda vissa områden fram till den 10:e juli eller längre om Länsstyrelsen beslutar om förlängning.

Du får besöka

Du får besöka Gastafallet och den markerade leden vid Jetnamsbäcken in mot Norge och den markerade leden från Vildmarksleden mot Raukasjö. 

Förbud att beträda vissa områden

2018 inrättades ett fågelskyddsområde över delar av Stekenjokk. Från 10 juni till 10 juli är det förbjudet att gå av vägen på vissa ställen upp i Stekenjokk. Syftet med fågelskyddsområdet är att skydda sällsynta fågelarter under häckningen. Bakgrunden till problemet är systematisk plunding av fågelägg som kan vara värda väldigt mycket pengar hos vissa samlare internationellt.

Uppdrag Granskning gjorde ett omfattande reportage om äggtjuvarna. Läs mer här

Regler för Skåarnja Naturreservat & Fågeskyddsområde

Utdrag från Jämtlands Länsstyrelses PDF om Naturreservatet

Välkommen till naturreservatet Skåarnja och dess storslagna fjällmiljö.

Under större delen av året är det fritt att vistas inom hela naturreservatet. Här finns goda möjligheter till bland annat fiske, vandring och skidturer, samt skoteråkning längs led.

Delar av naturreservatet är också fågelskyddsområde.

Under perioden 10 juni–10 juli är fågelskyddsområdet stängt för allmänheten för att skydda fåglar och deras bon under häckningstiden.

Det är dock tillåtet att vistas på vägbanan och på parkerings- och rastplatser. Det är också tillåtet att använda leden vid Jetnamnälven till Børgefjell Nasjonalpark i Norge, samt leden från Vildmarksvägen och österut mot Raukasjö.

Dessutom ligger både Gaustafallet och sjön nedre Raavrenjaevrie utanför fågelskyddsområdet.”

Föreskrifter

Tänk på att det i fågelskyddsområdetinte är tillåtet att:

  • beträda området på båda sidor av Vildmarksvägen mellan 10 juni och 10 juli, med undantag för vägbanan, parkeringsplatser och rastplatser,
  • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anordnade platser,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • framföra motordrivet fordon i terräng, annat än färd med skoter på väl snötäckt mark längs skoterled som markerats i karta, bilaga 1, samt på sjöis.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • flyga lägre än 300 meter över området (gäller även drönare) årligen mellan 1 mars och 31 juli,
  • landa med luftfarkost,
  • snitsla spår, sätta upp orienteringskontroller eller anordna tävlingar eller annan organiserad verksamhet för fler än 35 deltagare som ägnar sig åt annat än traditionellt friluftsliv,
  • utföra vetenskapliga undersökningar.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Svenska

I TERRÄNGEN RUNT SKÅARNJA FINNS ETT RIKT FÅGELLIV som enligt lag ska skyddas.

Tyvärr har det tidigare förekommit en systematisk plundring av fågelbon i området. Ett fågelskyddsområde med tillträdesförbud skyddar fåglarna under häckningsperioden.

Det innebär att du under den aktuella tiden inte får vistas inom området som är markerat i kartan.

Du får vistas på vägbanan, på flera iordningsställda parkerings- och rastplatser och längs de två leder som är markerade i kartan.

Vänligen respektera de skyltar och markeringar som finns i området.

English

THE AREA CONTAINS A RICH AND DIVERSE BIRDLIFE which is protected by law.

Previous incidents of systematic egg plundering of birds’ nests have unfortunately occurred.

A bird protection area with no access for people protects the birds during the breeding season. This means that you are not allowed to be inside the area marked on the map during the time stated above.

You are allowed to be on the road and on the several prepared parking spaces along the road. You are also allowed to be on the two trails marked on the map.

Please respect and follow signs and markings in the area.

Deutsche

DAS GEBIET ZEICHNET SICH DURCH EINE VIELFÄLTIGE VOGELFAUNA AUS, die per Gesetz geschützt ist.
Leider ist es hier früher zu systematischen Plünderungen der Vogelnester gekommen.

Ein Vogelschutzgebiet mit Zutrittsverbot schützt die Vögel während der Brutzeit. Das bedeutet, dass Sie sich in dem oben genannten Zeitraum nicht in dem auf der Karte markierten Bereich aufhalten dürfen.

Sie dürfen sich nur auf dem befestigten Weg, auf den bereitgestellten Park- und Rastplätzen und auf den zwei in der Karte eingezeichneten Wanderwegen bewegen.

Bitte respektieren Sie die Schilder und Markierungen im Gebiet.

Pусский

В РАЙОНЕ ИМЕЕТСЯ БОГАТАЯ ПОПУЛЯЦИЯ ПТИЦ, защищаемая законом Швеции.
К сожалению, ранее наблюдались случаи систематического разорения птичьих гнезд

Запрет доступа в охраняемою зону призван защитить пернатых в период пояления птенцов. Это значит, Вы не имеете права находиться в этот период времени в обозначенной на карте зоне.

Нахождение разрешается в районе дороги, на многочисленных специально оборудованных стоянках и местах отдыха, а также вдоль двух дорожек, отмеченных на карте.

Просим Вас уважать имеющиеся в районе знаки и указатели!

© Copyright Stekenjokk.se