Att tänka på då du besöker fjällen under vår & försommar

Källa: Länsstyrelsen Jämtland – Ladda ner PDF

Under april–maj varje år är det kalvningstid för renar. De är då extra känsliga för störningar, redan på stora avstånd från människor.

Det är därför olämpligt att vistas i områden där kalvarna föds och uppehåller sig som små, så kallade kalvningsland. I allmänhet kan fjällen räknas som kalvningsland.

Människor på skidor kan ibland åka väldigt tyst och kanske inte direkt märks. När renar känner sig hotade finns då en risk att de flyr och lämnar sina nyfödda kalvar. Kalvarna är då fortfarande för små för att hinna med och kan överges av de vuxna renarna vid flykt.

Vuxna renar kan röra sig flera mil i sin flykt och ta sig över strömmande vatten som kalvar inte klarar av att passera. Kalvarna riskerar då att drunkna i sitt försök att hänga med. Även dräktiga vajor1 är extremt känsliga för störning.

Det är olagligt att störa renar

Det här gäller året runt på renbetesfjäll. 94 § rennäringslagen: 

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet:

» skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på ett område där renskötsel då är tillåten
» obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel då är tillåten eller hindrar renar från att beta på ett sådant område.

För hundägare gäller dessutom – 93 § rennäringslagen:

När renar befinner sig inom ett betesområde där renskötsel då är tillåten, ska hund i trakten som inte används i renskötseln hållas i band eller instängd, om inte länssty-relsen medger annat.

Anträffas en hund medan den jagar eller på annat sätt ofredar ren inom ett område där renskötsel då är tillåten, får hunden, om den inte låter sig fångas, dödas av den som äger eller vårdar ren.

Kontakta samebyarna om du är osäker

För att försäkra dig om att du inte är i olämpliga områden kan du kontakta de olika samebyarna. Genom att fråga var renarna uppehåller sig med sina kalvar, kan du i stället planera din fjälltur i områden där risk för störningar är mindre.
På sametinget.se finns uppgifter till samtliga samebyar.